కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి … హృదయపూర్వక పెళ్లిరోజు శుభకాంక్షలు

విశాఖపట్నం : వేలాది మంది కి ఉపాధి కల్పించి వారి కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని నింపుతున్న కారణ జన్ములు మా అభిమాన పాత్రులు కిరణ్ గ్రూప్ అధినేత …. గౌ శ్రీ కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి మా హృదయపూర్వక పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు .. మీరు మరిన్ని పెళ్లిరోజు వేడుకలు ఆనందంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగాకోరుకుంటూ … మీ కిరణ్ గ్రూప్ మనేజ్మెంట్ & స్టాఫ్ .

Leave a Reply

%d bloggers like this: