ఆంధ్రప్రదేశ్

సాయి సాయంతిక…చేతులు మీద గా లోగో ఆవిష్కరణ….!

విశాఖపట్నం : కిరణ్ గ్రూప్ KPS డిజిటల్ నెట్వర్క్ లోగో ని ఆవిష్కరించిన కిరణ్ గ్రూప్ CEO సాయి సాయంతిక,తను మాట్లాడతు మా నాన్న గారు స్థాపించిన మీడియా సంస్థ కి మీ అందరి సహకారం ఉండాలని తను విజ్ఞప్తి చేశారు.

Leave a Reply